хардвер

 • 11амига — (анг Amiga) комп модел на персонален компјутер на фирмата Комодор интернационал базиран врз процесорот моторола 68 000, се користи за компјутерски игри, за комплексни графички апликации, за разни комерцијални потреби (изработка на рекламни… …

  Macedonian dictionary

 • 12анимација — (лат animatio) 1. оживување, давање душа, 2. кај цртаните филмови назив за работата што ja врши аниматорот, 3. организирање и водење на културни и културнозабавни дејности, 4. комп илузија на движење со брзо прикажување на неподвижни… …

  Macedonian dictionary

 • 13документација — (лат. documentatio) 1. поткрепување на некое тврдење со документи, докажување со пишани сведоштва, поткрепување со докази 2. збирка документи 3. комп. општ термин за упатства, прирачници, шеми, инструкции, материјали за обука и подучување добиени …

  Macedonian dictionary

 • 14колатор — (анг. collator) комп. хардвер или софтвер наменет за спојување на записи во една целост записите може да бидат физички (излез на принтери) или логички (бази на податоци) …

  Macedonian dictionary

 • 15хардверски — (анг. hardware) комп. што се однесува на хардвер хардверско ресетирање (анг. hardware reset) исклучување и повторно вклучување на компјутерскиот систем со притискање на копчето за ресетирање или на копчето за напојување се применува кога ќе дојде …

  Macedonian dictionary

 • 16Организация производства — (production management) – общее понятие, которое, как и все подобные, имеет множество определений. В данном случае — от  столь абстрактных, как рассуждения о «взаимодействии людей, связанных определенными производственными отношениями», до… …

  Экономико-математический словарь

 • 17организация производства — Совокупность правил, ресурсов, процессов и действий, обеспечивающих форму и порядок труда для преобразования вещественных элементов производства в целях создания продукции, оказания услуг с повышением эффективности производства, увеличением… …

  Справочник технического переводчика